Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

azile1
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis

April 15 2018

azile1
9107 efb8
Reposted fromexoticflower exoticflower viaseaweed seaweed
azile1
3507 6fc7
Reposted frompolamanyludzik polamanyludzik viaseaweed seaweed
azile1
Play fullscreen
Day 11
Reposted fromseaweed seaweed
azile1
7158 8c87 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

April 09 2018

azile1
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety viaZuzanka Zuzanka
azile1
azile1
Reposted fromZuzanka Zuzanka viapiehus piehus
azile1
6496 a4bb
azile1
azile1
azile1
3454 1d7c
azile1
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek

April 07 2018

azile1
7917 1a17 500
Reposted fromFlau Flau

April 06 2018

azile1
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaEtnigos Etnigos
azile1
2867 ee13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek

April 04 2018

azile1
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
azile1
7166 68bd
Reposted fromDamnjan Damnjan viakrainakredek krainakredek
azile1
3293 0d59 500
Reposted frompunisher punisher viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl