Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

azile1
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaaynis aynis

June 08 2018

azile1
azile1

anatomicdeadspace: Richard Quain: The anatomy of the arteries of the human body, with its applications to pathology and operative surgery

Reposted frommr-absentia mr-absentia
azile1
azile1
Reposted fromFlau Flau viamr-absentia mr-absentia
0046 525a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viamr-absentia mr-absentia
azile1
9232 eb0c 500
Reposted fromseaweed seaweed viamr-absentia mr-absentia
5805 9657
Reposted fromartlover artlover viamr-absentia mr-absentia
azile1
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
azile1
azile1
8198 8a43
Reposted frometernaljourney eternaljourney
azile1
azile1
azile1
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
8333 cf69
Reposted fromkittesencula kittesencula viabesomebody besomebody
azile1
0874 3c7b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabesomebody besomebody
azile1
9033 fd61
Hillar Małgorzata - My z drugiej połowy XX wieku
azile1
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaksamitt aksamitt
azile1
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viabesomebody besomebody
azile1
8355 40b5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl